دوره 2، شماره 3 - ( 9-1396 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 234-246 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
چکیده:   (822 مشاهده)
زمینه و هدف: انجام رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی لازم و ضروری است زیرا با متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط دارد. سازمان‌های ارائه کننده مراقبت بهداشتی درمانی نیازمند توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی خود به ویژه پرستاران در جهت ارتقای رفتار شهروندی سازمانی می باشند. لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان‌‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر پیمایشی بود که به صورت مقطعی بر روی 375 پرستار شاغل در تعداد 5 بیمارستان عمومی که به روش نمونه گیری متناسب با تعداد پرستاران به‌طور تصادفی در هر بیمارستان انتخاب شدند، انجام شد. از 3 پرسشنامه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. جهت تحلیل داده‌‌ها از نرم افزار SPSS 20 و از آزمون‌های آماری t، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون جهت ارائه نتایج تحلیلی استفاده گردید.
یافته‌ها: ارتباط مثبت و معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و با تعهد سازمانی (0/01 =p ) مشاهده شد. همچنین بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی نیز ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت (0/01 = p).
نتیجه گیری: با توجه به نامطلوب بودن ابعاد مورد بررسی در میان پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارتقای کیفیت زندگی کاری در ابعاد تندرستی و روان درستی، جلوگیری از فرسودگی شغلی و ایجاد جو سازمانی مناسب جهت نگهداری پرستاران در محیط کار پیشنهاد می شود. اگرچه عدالت سازمانی و دیگر متغیرها باید به منظور بهبود رفتار شهروندی سازمانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 766 kb]   (1253 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۰