دوره 3، شماره 1 - ( 3-1397 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 80-89 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران
چکیده:   (521 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه نظام سلامت در ایران با چالش‌های بزرگی روبروست. لذا هدف پژوهش حاضر، تحلیل چالش‌های اثرگذار بر طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه کارمندان و مدیران بیمارستان‌های استان تهران در نظر گرفته شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارمندان و مدیران بیمارستان‌های استان تهران بودند. حجم نمونه طبق فرمول نمونه گیری جامعه نامحدود برابر با 384 نفر در نظر گرفته شد و از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه به‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا تأیید شد. تحلیل داده‌ها با آزمون‌ t برای بررسی وضعیت متغیرها، تحلیل عامل تاییدی و همچنین مدل‌ معادلات ساختاری جهت سنجش برازش مدل پژوهش و بررسی فرضیه‌ها و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 22 و Amos 22 انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عوامل آموزشی با ضریب رگرسیونی 5/18، کیفیت خدمات با ضریب رگرسیونی 6/93، حمایت مالی با ضریب رگرسیونی 3/35 و وضوح ارتباطات با ضریب رگرسیونی 1/49 بر طرح تحول سلامت در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر معناداری دارند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که آموزش، کیفیت خدمات، حمایت مالی و وضوح ارتباطات به عنوان عواملی راهگشا جهت رفع چالش‌های موجود در طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌باشند.

 
متن کامل [PDF 796 kb]   (832 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۳