دوره 3، شماره 3 - ( 9-1397 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 184-200 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، زابل، ایران
چکیده:   (670 مشاهده)
زمینه و هدف: تدوین و اجرای برنامه استراتژیک در سازمان‌های بهداشتی و درمانی با چالش‌هایی همراه است. این پژوهش با هدف تعیین میزان شدت چالش­ های برنامه­ ریزی استراتژیک در بیمارستان‌های استان تهران انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش توصیفی و مقطعی در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری شامل 93 نفر از مدیران بیمارستان‌های استان تهران (در قالب سرشماری) بود. ابزار جمع آوری داده­ ها یک پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 0/85 بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر همبستگی اسپیرمن و رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS 19 انجام شد.  
یافته‌ها: میانگین موانع اجرایی برنامه­ ریزی استراتژیک در بیمارستان‌های استان تهران برابر با 2/98 از 5/00 امتیاز بوده است. موانع ساختاری با میانگین و انحراف معیار 0/87 ± 3/31 و موانع مدیریتی با میانگین و انحراف معیار 0/86 ± 2/69 بهترتیب بیشترین و کمترین موانع را در اجرای برنامه­ ریزی استراتژیک ایجاد کردند. موانع فرآیندی، موانع فرهنگی و موانع تکنیکی بیشترین تأثیر را بر برنامه­ ریزی استراتژیک داشتند. مشارکت پزشکان در برنامه‌ریزی استراتژیک بسیار پایین بود. رابطه مثبت و معناداری بین میزان تعهد مدیران بیمارستان‌ها به برنامه­ ریزی استراتژیک و مشارکت کارکنان در برنامه­ ریزی استراتژیک وجود داشت (0/05 > p).
نتیجه‌گیری: بیمارستان‌های استان تهران با چالش‌ها و موانع متعددی در تدوین و اجرای برنامه استراتژیک مواجه هستند. انجام اقدامات لازم توسط مدیران بیمارستان‌ها برای رفع این موانع قبل از اجرای برنامه استراتژیک ضروری است.
متن کامل [PDF 831 kb]   (403 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۸