دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1399 )                   جلد 5 شماره 3 صفحات 227-235 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hamidi Y, Zare O, Soltanian A, Fazaeli A. The Relationship between Organizational Health and the Degree of Accreditation of Hospitals in Kermanshah University of Medical Sciences. Manage Strat Health Syst. 2020; 5 (3) :227-235
URL: http://mshsj.ssu.ac.ir/article-1-345-fa.html
حمیدی یداله، زارع اولیا، سلطانیان علیرضا، فضایلی علی اکبر. رابطه سلامت سازمانی با درجه اعتبار بخشی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت. 1399; 5 (3) :227-235

URL: http://mshsj.ssu.ac.ir/article-1-345-fa.html


دانشجوی دوره MPH، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، همدان، ایران
متن کامل [PDF 712 kb]   (57 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (116 مشاهده)
متن کامل:   (31 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف:
تمرکز بر سلامت سازمان به‌عنوان یک مزیت رقابتی و عامل مهمی برای اثربخشی بیمارستان است. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی با درجه اعتبار بخشی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گردید.
روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که به‌صورت مقطعی در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری، کارکنان بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودند. حجم نمونه 382 نفر برآورد شد. نمونه‌گیری به روش چندمرحله‌ای انجام گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی بود. روایی پرسشنامه‌ از طریق اخذ نظر اساتید و صاحب‌نظران تأیید و پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ (88/0) محاسبه گردید. اطلاعات مربوط به وضعیت درجه اعتباربخشی بیمارستان‌های مورد مطالعه از دفتر اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اخذ گردید. برای تحلیل داده‌ها، آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 به کار گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین مؤلفه سلامت سازمانی با درجه اعتبار بخشی رابطه معنی‌‌داری وجود داشت  (05/0 > p). ضمناً بیشترین میانگین سلامت سازمانی مربوط به بیمارستان محمد کرمانشاهی با میانگین 40/170 و کمترین میانگین مربوط به بیمارستان دکتر معاون صحنه با میانگین 61/123 بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به معنی‌دار بودن رابطه بین سلامت سازمانی با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها، لازم است مدیران بازنگری‌های جدی در انجام فرایند اعتباربخشی مراکز انجام دهند و اقدامات اصلاحی در خصوص نقاط قابل بهبود محتوای استانداردها، شیوه ارزیابی و تربیت ارزیابان اعمال نمایند.
واژه‌های کلیدی: سلامت سازمانی، درجه اعتباربخشی، بیمارستان
مقدمه
بیمارستان‌ها به عنوان یکی از مهمترین واحد‌های ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی جایگاه خاصی در سلامت دارند. امروزه مدیریت توسعه و تحول در سازمان‌های بهداشتی درمانی از ارکان رشد و تعالی این سازمان‌ها به شمار می‌رود و هرگونه نقص در این رکن، پیامدهای زیان باری برای سازمان خواهد داشت (1). یکی از شرایط لازم جهت توسعه و پیشرفت سازمان، دارا بودن حد مناسبی از سلامتی در سازمان است. بدون شک، جو سالم منجر به رشد و پرورش شخصی، شادکامی و کارکرد بهتر افراد سازمان می‌شود. بیمارستان‌های سالم و پویا دارای جوی مطلوب و سالم بوده و همچنین موجبات انگیزش و علاقه مندی به کار را در کارکنان فراهم می‌کنند و از این طریق اثر بخشی بیمارستان را بالا می‌برند؛  از سوی دیگر، جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر و روحیه بالای کارکنان می‌شود. از طرفی در دنیای پررقابت کنونی، سازمان‌ها پیوسته در جستجوی شیوه‌های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنان و ارتقای سلامتی در سازمان‌ها هستند (2).
 سلامت سازمانی، اصطلاح دیگری برای مفهوم سازی جو عمومی یک سازمان است (3). سلامت سازمانی به توانایی سازمان برای دوام در محیط پیچیده اشاره دارد، به‌خصوص بیمارستان که در محیطی آکنده از تغییر، از قبیل تغییرات تکنولوژی و مهارتی قرار دارد (4). بیشتر مطالعاتی که درباره سلامت سازمانی انجام شده‌اند، بیانگر این مطلب می‌باشند که 2 منبع وابسته به ایجاد سلامت سازمانی در محیط کار وجود دارد. مهمترین منبع سلامت سازمانی عبارت است از سبک رهبری و نوع رفتار افراد و منبع دوم نیز شامل سرمشق‌های سازمانی است که باعث ایجاد خلاقیت و همکاری می‌گردند و نیز ابتکاراتی که باعث انجام کارها به شیوه‌ای مافوق عادی می‌شوند (5).
یکی از موارد تاثیر گذار در ایجاد یک بیمارستان کیفی بحث تاکید بر پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی می‌باشد. اعتباربخشی فرایندی است که در جریان آن یک سازمان مستقل با استفاده از نظر افراد مجرب و متخصص، بر اساس استانداردهای مدون و از پیش تعیین شده، نسبت به انجام ارزشیابی واحدهای سازمان در حوزه مورد نظر اقدام نموده و در مورد اعطای صلاحیت اجرایی به آن‌ها تصمیم گیری می‌نماید (6) و از این طریق بیمارستان‌ها با پیروی از استاندارد‌های موجود، خدمات خود را با کیفیت بالا و با در نظر گرفتن ایمنی افراد به منظور بهبود نتایج بهداشتی و درمانی، ارائه می‌دهند (7). نتایج مطالعه یوسفی نژاد و همکاران (1396) در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داد 7/71 درصد بیمارستان‌ها در دور اول اعتباربخشی درجه یک به بالا کسب کرده بودند. میزان رضایت مدیران بیمارستان‌ها از روش اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور 63/0 ± 21/3 از 5 امتیاز (متوسط) بود. حدود 38 درصد مدیران از روش ارزشیابی برنامه اعتباربخشی بیمارستان‌ها راضی بودند (8). در مطالعه سجادی‌خواه و محمدحسینی (1396) با عنوان بررسی کیفیت خدمات درمانی پس از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های شهر یاسوج نشان داد بین نظام سلامت و کیفیت خدمات درمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد (9). اگرچه مطالعه شاه ابراهیمی و همکاران (1397) با بهره گیری از اطلاعات نتایج دور اول و دور دوم اعتباربخشی در بیمارستان‌های استان تهران، رابطه‌ای بین امتیاز و درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها و عملکرد آن‌ها را نشان نداد (10). از آنجا که سلامت سازمانی به توانایی بیمارستان برای دوام در محیط پیچیده اشاره دارد؛ و از طرفی ارتباط این مفهوم با وضعیت اعتباربخشی بیمارستان‌ها می‌تواند مشخص کننده پتانسیل تاثیرگذاری این متغییر در ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها گردد و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای در این زمینه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام نشده است لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی با درجه اعتباربخشی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد.
روش پژوهش
مطالعه حاضر از نظر هدف توصیفی- تحلیلی و از نظر نتایج کاربردی بود که به‌صورت مقطعی در بیمارستان‌های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بهار 1398 انجام گرفته است. جامعه آماری را کلیه کارکنان بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1398 تشکیل دادند (10200 نفر). برآورد حجم نمونه در این مطالعه با فرض اینکه همبستگی بین نمره اعتباربخشی و سلامت سازمانی در جامعه 5/0 باشد و در این مطالعه 6/0 برآورد شد. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد و توان آزمون 80 درصد به تعداد 382 نفر نیاز بود. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای استفاده‌ گردید. ابتدا از بین مناطق مختلف استان کرمانشاه یک بیمارستان به روش تصادفی ساده انتخاب شد؛ سپس از هرکدام از این بیمارستان‌ها با روش نمونه‌گیری منظم (سیستماتیک) نمونه‌ها انتخاب شدند. با توجه به اینکه حجم نمونه در پژوهش 382 نفر به دست آمد، نمونه برآورد شده از هر بیمارستان، متناسب با تعداد پرسنل شاغل محاسبه شد. معیارهای ورود به این مطالعه شامل تمایل به شرکت در پژوهش، داشتن سابقه حداقل 2 سال کار در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. عدم تمایل شرکت کننده به همکاری در هر مرحله از پژوهش و نیز نقص در تکمیل پرسشنامه از جمله معیارهای خروج از مطالعه بود. که در آن C=Z1-a/2 +Z1-B، B=20%، a=5%، r=0. 5 و r0=0. 6. ابزار گردآوری داده در این مطالعه پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی که از الگوی پارسونز اقتباس ‌شده است، بود. پرسشنامه مذکور نخستین بار توسط هوی و فدمن (1987) تدوین گردید (11). روایی پرسشنامه سلامت سازمانی، از روش قضاوت خبرگان (expert judgment) با اخذ نظر 10 نفر از اساتید و صاحب‌نظران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تخصص‌های  آمار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت منابع انسانی و پزشکی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی نیز، با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 به ‌دست ‌آمد و از پایایی بالایی برخوردار بود.
پرسشنامه سلامت سازمانی دارای 3 بعد (فنی، اداری، نهادی) در 7 مولفه روحیه (مشتمل بر 9 سؤال)، تأکید علمی (مشتمل بر 8 سؤال)، رعایت (ملاحظه‌گری) (مشتمل بر 5 سؤال)، ساخت دهی (مشتمل بر 5 سؤال)، حمایت منابع (مشتمل بر 5 سؤال)، نفوذ مدیر (مشتمل بر 5 سؤال)، یگانگی نهادی (مشتمل بر 7 سؤال) و شامل 44 گویه بود. پاسخدهی به پرسشنامه در قالب طیف 5 گزینه‌ای لیکرت (همیشه، غالباً، گاهی، به‌ندرت، هرگز) با حداقل نمره سلامت سازمانی 48 و حداکثر 216 بوده است. نقطه برش نیز حد وسط این اعداد (132) بوده است با این تفسیر که اگر میانگین سلامت سازمانی بیمارستانی از نقطه برش و عدد 132 بالاتر بود سلامت سازمانی از لحاظ تفسیر توصیفی مناسب است. در پرسشنامه هر سؤال 5 نمره به خود اختصاص می‌داد که نمره 5 نشانگر بهترین وضعیت و نمره 1 نشانگر بدترین وضعیت بود. به جز در 1 سوال که نمره دهی بالعکس نتیجه را نشان می‌داد. به این صورت که نمره 1 بهترین وضعیت و نمره 5 بدترین وضعیت را انعکاس می‌داد. متغیرهای زمینه‌ای مورد مطالعه شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، سابقه خدمت بود که از افراد منتخب پرسیده شد.
متغیر مستقل مطالعه حاضر سلامت سازمانی بود که میزان تاثیر آن بر اعتباربخشی بیمارستان به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. نحوه اندازه گیری عملکرد بیمارستان‌ها در اعتباربخشی، راهنمای اعتبار بخشی بیمارستان‌ها (نسل سوم سال 1395) شامل بررسی 903 سنجه که در قالب 248 استاندارد و 8 محور طبقه بندی شده‌اند، بوده است. در این روش از ارزیابی که توسط ارزیابان وزارت بهداشت انجام شده بود، نمرات سنجه‌ها در یک چک لیست الکترونیک  در بستر سایت اعتباربخشی ( سامانه هوشمند) وارد شده و نهایتاً امتیاز هر بیمارستان در بستر همان سایت محاسبه می‌گردید. نتایج به‌صورت درجه اعتباربخشی عالی (کسب نمره 81 و بیشتر)، درجه یک (کسب نمره 61 تا کمتر از 81) درجه دو ( کسب نمره 41 تا کمتر از 61) درجه سه (کسب نمره 31 تا کمتر از 41) و درجه چهار (کسب نمره 21 و کمتر از 31) به دانشگاه جهت اعلام به بیمارستان‌ها اطلاع رسانی می‌شد.
برای توصیف متغیرهای مورد مطالعه از آمار توصیفی (شامل جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و برای بررسی فرضیه‌ها از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل) به کمک نرم‌افزار SPSS 16 استفاده گردید. محرمانگی اطلاعات پاسخ دهندگان، کسب اجازه از مدیریت بیمارستان‌ها جهت توزیع پرسشنامه، رعایت صداقت و امانت علمی، انجام تحقیق با دوری از هرگونه گرایش خاص و با رعایت بی‌طرفی و تکمیل پرسشنامه با رضایت کامل پاسخگویان از ملاحظات اخلاقی این پژوهش بود. ضمناً این مطالعه با کد اخلاق IR.UMSHA.REC.1397.1023 در دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد تایید قرارگرفته است.
یافته‌ها
از مجموع 382 نفر نمونه مورد مطالعه، 167 نفر (5/43 درصد) بین 30 تا 39 سال سن داشتند. 283 نفر (1/74 درصد) مرد و بیشتر شرکت کنندگان دارای مدرک کارشناسی (4/76 درصد) بودند. همچنین 106 نفر (7/27 درصد) دارای سابقه خدمتی بین 14-10 سال بودند (جدول 1).
جدول 1: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان بیمارستان‌های مورد مطالعه
درصد فراوانی متغیر
9/25 99 زن جنس
1/74 283 مرد
9/25 99 زیر 5 سال سنوات خدمت
7/9 37 5 تا 9 سال
7/27 106 10 تا 14 سال
4/19 74 15 تا 19 سال
0/11 42 20 تا 24 سال
0/6 23 25 سال به بالا
3/0 1 بدون پاسخ
3/0 1 دیپلم تحصیلات
1/2 8 فوق‌دیپلم
4/76 292 لیسانس
9/19 76 فوق‌لیسانس
3/1 5 دکتری
100 382 کل
7/26 102 کمتر از 30 سال سن
5/43 167 30 تا 39 سال
4/26 101 40 تا 49 سال
1/3 12 50 سال و بالاتر
100 382 کل
 
شاخص‌های توصیفی سلامت سازمانی و ابعاد آن در جدول 2 آمده است. بیشترین میانگین سلامت سازمانی مربوط به بیمارستان محمد کرمانشاهی با میانگین 40/170 و کمترین میانگین مربوط به بیمارستان دکتر معاون صحنه با میانگین 61/123 بود. همچنین بیشترین میانگین بعد نهادی، اداری (مدیریتی)، فنی در بیمارستان محمد کرمانشاهی و کمترین میانگین این ابعاد در بیمارستان دکتر معاون صحنه بوده است.
وضعیت اعتباربخشی بیمارستان‌های مورد مطالعه در جدول 3 آمده است. بیمارستان‌های محمد کرمانشاهی، شهید چمران کنگاور، امام رضا، فارابی درجه یک اعتباربخشی و بیمارستان‌های قدس پاوه، الزهرا گیلانغرب، ابوالفضل قصرشیرین و دکتر معاون صحنه  درجه دو اعتبار بخشی را کسب نموده بودند.

 
جدول2: شاخص‌های توصیفی ابعاد فنی، اداری (مدیریتی)، نهادی و متغیر سلامت سازمانی در بیمارستان‌های مورد مطالعه
بیمارستان
امام رضا (ع) فارابی محمد کرمانشاهی شهید چمران کنگاور دکتر معاون صحنه ابوالفضل قصر شیرین الزهرا گیلانغرب قدس پاوه پارامتر بعد
03/58 96/56 17/62 64/49 78/47 77/51 93/50 62/56 میانگین بعد فنی
644/8 852/9 773/9 511/14 828/3 206/3 111/10 557/10 انحراف معیار
39/56 10/58 52/63 68/48 50/41 64/48 71/52 95/60 میانگین بعد اداری (مدیریتی)
225/10 299/8 787/6 927/14 540/7 300/2 312/5 953/7 انحراف معیار
33/43 66/43 71/44 88/41 33/34 77/40 50/43 05/44 میانگین بعد نهادی
490/5 667/4 478/7 474/7 187/4 136/5 716/3 043/4 انحراف معیار
75/157 72/158 40/170 20/140 61/123 18/141 14/147 62/161 میانگین متغیر سلامت سازمانی
231/19 171/18 541/19 472/27 809/14 015/8 541/13 291/19 انحراف معیار
جدول3: جدول وضعیت اعتباربخشی بیمارستان‌های مورد مطالعه
بیمارستان امام رضا (ع) شهیدچمران کنگاور محمد کرمانشاهی دکتر معاون صحنه الزهرا گیلانغرب قدس پاوه فارابی ابوالفضل قصر شیرین
درجه اعتباربخشی یک یک یک دو دو دو یک دو
 
رابطه مؤلفه‌های سلامت سازمانی با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها در جدول 4 آمده است. بر اساس نتایج رابطه مثبت و معنی‌داری بین مؤلفه روحیه، تاکید علمی، ملاحظه گری، ساخت دهی، حمایت منابع و نفوذ مدیر با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها وجود داشت. این درحالی یود که بین مؤلفه یگانگی نهادی با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها رابطه معنی‌داری وجود نداشت. در حالیکه همانطور که در جدول 5 آمده است نتایج نشان داد بین متغیر سلامت سازمانی با درجه اعتبار بخشی هم رابطه معنی‌داری وجود دارد (001/0 > p).
جدول 4: بررسی رابطه مؤلفه‌های سلامت سازمانی با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌های مورد مطالعه
آماره t
مقدارp
انحراف معیار میانگین تعدادنمونه درجه مؤلفه
433/5
*001/0 >
389/5 07/31 307 یک روحیه
663/3 23/28 75 دو
350/4
*001/0 >
179/5 67/26 307 یک تاکید علمی
017/5 79/23 75 دو
923/5
*001/0 >
237/4 16/19 307 یک رعایت (ملاحظه گری)
459/4 89/15 75 دو
931/2
* 004/0
493/4 09/20 307 یک ساخت دهی
330/3 73/18 75 دو
186/3
* 002/0
723/3 77/17 307 یک حمایت منابع
906/2 51/16 75 دو
016/6
*001/0 >
108/3 75/18 307 یک نفوذ مدیر
901/3 84/15 75 دو
321/0-
749/0
805/3 69/24 306 یک یگانگی نهادی
759/2 81/24 75 دو
* معنی دار در سطح معنی داری  05/0 p <

جدول 5: بررسی رابطه سلامت سازمانی با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌های مورد مطالعه
آماره t
مقدار p
انحراف معیار میانگین درجه اعتباربخشی متغیر
392/5 952/20 21/158 یک سلامت سازمانی
*001/0 > 870/19 80/143 دو
* معنی دار در سطح معنی داری 05/0 p <
 
بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. لازم به ذکر است با توجه به دانش پژوهشگران و جستجوی انجام شده مطالعه‌ای در رابطه با بررسی رابطه سلامت سازمانی با درجه اعتباربخشی در ایران انجام نشده است. یافته‌های این مطالعه نشان داد با توجه به اینکه نقطه برش و یا به نوعی نمره حد وسط پرسشنامه سلامت سازمانی 132 می‌باشد و از آنجاییکه اکثر بیمارستان‌ها (به جز بیمارستان دکتر معاون صحنه ) نمره میانگینی بیشتر از 132 داشتند اینگونه تفسیر شد که سطح سلامت سازمانی در بیمارستان‌های مورد مطالعه مناسب بوده است. این نتایج با یافته‌های مطالعه رسولی کلامکی (1392) که نشان داد وضعیت موجود سلامت سازمانی در مرکز بهداشت استان مازندران مطلوب و بالاتر از حد متوسط می‌باشد (12) مشابهت داشت.
یافته‌های مطالعه حاضر آشکار کرد در بیمارستان‌های مورد مطالعه نیمی از مراکز درجه اعتبار بخشی یک، و نیم دیگر درجه اعتبار بخشی دو داشته‌اند. از آنجاییکه در بین بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیمارستانی با درجه اعتباربخشی سه و چهار در آخرین برنامه اعتباربخشی بیمارستان‌ها وجود نداشت، لذا سطح کیفیت خدمات بیمارستان‌های مورد مطالعه مناسب بوده و با نتایج مطالعه صباحی بیدگلی و همکاران (1390) در بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی کاشان نسبت به کیفیت خدمات، همسو بود (13).
در نتایج مطالعه مشخص شد رابطه معنی‌داری بین یگانگی نهادی با درجه اعتبار بخشی وجود نداشت. البته در مطالعه‌ مارانی و همکاران (1391) یافته‌ها نشان داد بین سلامت سازمانی و شاخص‌های عملکرد مراقبت‌های بهداشتی از جمله: تعداد کل تخت‌های اشغالی، تعداد کل بستری شدگان، نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت ثابت و فعال، تعداد بیماران مرخص شده، تعداد بیماران فوت شده، میانگین طول اقامت بیمار و فاصله چرخش یا عملکرد تخت در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه تهران رابطه معنی‌دار آماری وجود داشت (14). البته نتایج این پژوهش با یافته‌های پژوهش وکیلی و شفیع زاده (1390) با عنوان بررسی رابطه سلامت سازمانی با رفتار سازمانی در بین مدیران دانشگاه پیام نور مازندان که در آن مشخص شد بین یگانگی نهادی و رفتار سازمانی رابطه وجود دارد همسویی ندارد (15).
بر اساس نتایج رابطه مثبت و معنی‌داری بین مؤلفه‌های سلامت سازمانی به جز یگانگی نهادی با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها وجود داشت. این امر با نتایج مطالعه وکیلی و شفیع زاده (1390) همسو بود (15). در نتایج مطالعه ایرانزاده (1390) نیز مشخص شد بین مؤلفه‌های سلامت سازمانی و بهره­وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تبریز رابطه وجود دارد
(16) که با نتایج این مطالعه  همسو میباشد.
از جمله جنبه‌های مهم، جدید و نقطه قوت این مطالعه استفاده از درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها به عنوان یک متغیر بود که با توجه به تعداد کم مطالعات در حیطه اعتباربخشی بیمارستان‌ها نتایج این مطالعه می‌تواند جهت برنامه ریزی‌های مسؤولین مربوطه راه گشا باشد. در ضمن یافته‌های این مطالعه محدود به جامعه آماری کارکنان بیمارستان‌های منتخب استان کرمانشاه بوده و تعمیم آن به سایر سازمان‌ها و شهرها باید با احتیاط صورت گیرد و این امر از محدودیت‌های مطالعه حاضر به حساب می‌آید.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد بین سلامت سازمانی با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد، ضمن اینکه سطح سلامت سازمانی در بیمارستان‌های مورد مطالعه مناسب بوده است و از آنجاییکه رابطه بین سلامت سازمانی با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها معنی‌دار بود، در نتیجه مؤلفه اعتبار بخشی، مؤلفه تاثیرگذاری خواهد بود و به‌نظر می‌رسد استانداردهای موجود اعتباربخشی نیازمند اصلاحاتی می‌باشد و لازم است مدیران بازنگری‌های جدی در انجام فرایند اعتباربخشی مراکز انجام دهند و اقدامات اصلاحی در خصوص نقاط قابل بهبود محتوای استانداردها، شیوه ارزیابی و تربیت ارزیابان اعمال نمایند.
سپاسگزاری
نویسندگان بر خود لازم می‌دانند از شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان و همچنین، تمامی مدیران و کارکنان بیمارستان‌های مورد مطالعه که تیم تحقیق را در اجرای این مطالعه یاری نمودند، تشکر و قدردانی نمایند.
مشارکت نویسندگان
طراحی پژوهش: ی. ح، الف. ز، ع. ف
جمع آوری داده‌ها : الف. ز
تحلیل داده‌ها: ع. س
نگارش و اصلاح مقاله: الف. ز، ی. ح ، ع . ف، ع .س
سازمان حمایت کننده
 این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع MPH رشته مدیریت و اصلاحات نظام سلامت می‌باشد که توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد حمایت مالی قرار گرفته است.
تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
 
 
References
1) Raeisi AR, Saghaeiannejad Esfahani S, Karimi S, Yarmohammadian MH. Evaluation of the health information system in accordance with the world health organization framework. Health Information Management 2009; 6(2): 83-95. [Persian]
2)
Salarzahi H, Yazdani B, Pourhassan R, Pourhassan E. A revision of the impact of behavioral factors on the upgrade of organizational integrity (case study: districts of Zahedan Municipality). Assessment Knowledge 2010; 5(15): 93-109. [Persian]
3) Ghorban Shirodi M. Organizational health survey and its relationship with management styles [master thesis]. Sanandaj: Sanandaj Azad university, 2011. [Persian]
4) Barati M, Haghani H, Mohammadi R, Moradi F, Rouhani B, Torsaki M, et al. The relationship between organizational health and performance indicators of health care in teaching hospitals affiliated to Tehran university of medical sciences: 2011. Journal of Health Administration 2012; 14(46): 31-8. [ Persian]
5) Khalasi N, Yeganeh S, Jafari Pooyan E,  Nasiri T, Roustai N, Moradi T. The relationship between organizational health and organizational citizenship behavior in hospitals affiliated to Tehran University of medical sciences in 2010. Payavard-Salamat 2012; 6(6): 412-22. [Persian]
6) Raeisi A, Asef Zade S, Yarmohammadiyan M. A comparative study of accreditation information models in Europe and America. Health Information Management 2007; 3(2): 1-9. [Persian]
7) Braithwaite GD, Westbrook J, Pawsey M, Westbrook M, Gibberd R. Health service accreditation as a predictor of clinical and organisational performance: a blinded, random, stratified study. BMJ Quality & Safety 2010; 19(1): 14-21. doi: 10.1136/ qshc. 2009. 033928.
8) Mosadeghrad AM, Akbari-Sari A, Yousefinezhadi T. Evaluation of hospital accreditation in Tehran: brief report. Tehran Univ Med J 2018; 76(5): 354-9. [Persian]
9) Mohammadhosseiniservak R, Sajadikhah G. Evaluation of the quality of health care services after implementation of the plan for the development of health system in Yasuj hospitals. Armaghane Danesh 2018; 23(1): 99-111. [Persian]
10) Shahebrahimi Sh, Mosadeghrad A, Ghazanfari M. Exploring the relationship between accreditation and hospital performance: using data mining approach. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 2018; 16(1): 33-50. [Persian]
11) Hoy WK, Fedman JA. Organizational health: the concept and its measure. Journal of Research and Development in Education 1987; 20(4): 30-7.
12) Rasoolykalamaki F. Relationship between managers' communication skills and organizational health in Mazandaran health center [master thesis]. Tehran:  Azad university research sciences branch, School of management; 2012. [Persian]
13) Sabahi-Bidgoli M, Mousavi SGA, Kebriaei A, Seyyedi SH, Shahri S, Atharizadeh M. The quality of hospital services in Kashan educational hospitals during 2008-9: the patients' viewpoint. KAUMS Journal (FEYZ) 2011; 15(2): 146-52. [Persian]
14) Marani B, Haghani H, Mohammadi R, Moradi F, Rouhani B, Torsaki M, et al. The relationship between organizational health and performance indicators of health care in teaching hospitals affiliated to Tehran university of medical sciences. Journal of Health Administration 2012; 14(46): 31-8. [Persian]
15) Vakili KH, Shafiezadeh H. The relationship between organizational health and organizational behavior of university managers. Public Administration Mission 2011; 2(4): 107-18. [ Persian]
16) Iranzadeh S, Zemestani G, Pakdel Bonab M, Babaye heravi S. Investigating the relationship between organizational health and personnel productivity of the staff working at Islamic Azad university, Tabriz branch. Productivity Management 2012; 7(24): 49-70. [ Persian]
 
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/4/17 | پذیرش: 1399/9/24 | انتشار: 1399/9/30

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Management Strategies in Health System

Designed & Developed by : Yektaweb