XML English Abstract Print


کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
چکیده:   (201 مشاهده)

زمینه و هدف: امروزه نقش مهم کارآفرینی به ‌عنوان یک پدیده مهم اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. از آنجا که هر اجتماعی درگیر تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد است، بایستی توجه ویژه‌ای به مقوله کارآفرینی داشته باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت کارآفرینی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر تحلیلی بود و به ‌صورت مقطعی در سال ۱۳۹۳ انجام شد. جامعه مورد مطالعه را کلیه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مقطع تحصیلی کارشناسی (در قالب سرشماری) تشکیل دادند. همچنین به ‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه استانداردی استفاده شد که روایی و پایایی آن قبلاً به اثبات رسیده است. درنهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 تجزیه‌ و تحلیل شدند.
یافته‌ها: از میان ابعاد کارآفرینی، بیشترین و کمترین میانگین و انحراف معیار به ترتیب مربوط به بعد کنترل درونی 0/59 ± 3/93 و بعد ریسک‌پذیری 0/61 ± 3/20 بوده است. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین بعد ریسک‌پذیری و ابعاد استقلال‌طلبی (0/001= p)، توفیق طلبی (0/001 = p) و کنترل درونی (0/003 = p) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: از آنجا که دانشجویان از عزم و اراده خوبی برخوردار هستند، از طریق آموزش کارآفرینی به‌ ویژه آموزش‌های رفتاری، می‌توان روحیه خلاقیت، انگیزه توفیق طلبی، خطرپذیری و استقلال‌طلبی را در آن‌ها تقویت کرد. بنابراین، هدف آموزش‌های کارآفرینی باید انتقال دانش، ایجاد مهارت و نیز نگرش‌های کارآفرینانه در دانشجویان باشد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۱