دوره 2، شماره 2 - ( 6-1396 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 108-117 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
چکیده:   (1155 مشاهده)
زمینه و هدف: باتوجه به شرایط بسیار متحول بیمارستان‌ها و لزوم اثربخشی آن‌ها، به کارکنانی نیاز است که رفتارهای داوطلبانه برای سازمان داشته باشند. رهبری توزیعی یکی از سبک‌های جدید رهبری است که سعی دارد چارچوب رهبری تک نفره را تغییر دهد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی می باشد که به صورت مقطعی در تابستان 1394 انجام گرفت .جامعه آماری، کلیه کارکنان بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند (10089 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و از طریق جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 374 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد رهبری توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی بود. روایی پرسشنامه‌ها از طریق اخذ نظر اساتید و صاحب نظران، تایید و پایایی پرسشنامه‌ها نیز به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/91 و 0/75 محاسبه گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و آمار توصیفی (توزیع و درصد فراونی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون t و ANOVA) انجام گرفت.
یافته‌ها: بین سبک رهبری توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
(
0/001 > p).
نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنادار سبک رهبری توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی، بیمارستان‌ها می توانند با حمایت از افراد و تیم‌ها در بیمارستان و تفویض اختیار بیشتر، در رفتار کارکنان بهبودهایی ایجاد نمایند و تأثیر قابل توجهی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: رهبری، رفتار، بیمارستان
متن کامل [PDF 764 kb]   (809 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۰