هیأت تحریریه

هیأت تحریریه ( براساس حروف الفبا):

غلامرضا احمدی طهرانی

کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

gh.a.tehrani@gmail.com


دکتر محمد رضا امیر اسماعیلی

دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران

mohammadreza.amiresmaili@gmail.com
Google Scholar
Scopus


دکتر حسین ابراهیمی پور

دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران

ebrahimipourh@mums.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر محمد حسن احرامپوش

استاد، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

ehrampoush@ssu.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر پیوند باستانی
استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
bastanip@sums.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر امید براتی

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران

barati@sums.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر محمد امین بهرامی

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

bahrami-hmrc@ssu.ac.ir
aminbahrami1359@gmail.com
Google Scholar
Scopus


دکتر محسن پاکدامن

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

mpakdaman@ssu.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر سوگند تورانی

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

sogandtourani@yahoo.com
Google Scholar
Scopus


دکتر سارا جام برسنگ

استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

s.jambarsang@ssu.ac.ir
Google Scholar


دکتر ابراهیم جعفری پویان

استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران

jaafaripooyan@tums.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر حسن جعفری

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

h.jafary@ssu.ac.ir


دکتر علی جنتی

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران

Janati1382@gmail.com
Scopus


دکتر ناهید حاتم

استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران

hatamn@sums.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر علی دهقانی

دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

adehghani42@gmail.com
Google Scholar
Scopus


دکتر محمد رنجبر

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

m.ranjbar@ssu.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر رامین روانگرد

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران

ravangard@sums.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر محمد زارع زاده

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

zamomehdi@yahoo.com
Google Scholar


دکتر ساناز زرگر

استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

sanazzargar@yahoo.com
Google Scholar
Scopus


دکتر سید حسام سیدین

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

h.seyedin@gmail.com
Google Scholar
Scopus


دکتر میلاد شفیعی

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

milad.shafii@ssu.ac.ir
Google Scholar
Scopus


فریماه شمسی

مربی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

f.shamsi @ssu.ac.ir
Scopus


دکتر سید جمال الدین طبیبی

 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

sjtabibi@yahoo.com
Scopus


دکتر منصور ظهیری

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز، ایران

zahiri-m@ajums.ac.ir
Google Scholar


دکتر حسین عامری
استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
hamery7@yahoo.com
Scopus


دکتر محمد عرب

استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران

arabmoha@tums.ac.ir
Scopus


دکتر مراد علیزاده

استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

moradalizadeh78@gmail.com
Google Scholar
Scopus


دکتر روح اله عسکری

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

r.asqari@ssu.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر مسعود فردوسی

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، اصفهان، ایران

ferdosi@mng.mui.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر حسین فلاح زاده

استاد، گروه آمار و اپیدمیوبوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

hofaab@yahoo.com
Google Scholar
Scopus


دکتر زهرا کاوسی

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران

zhr.kavosi@gmail.com
Google Scholar
Scopus


دکتر محمد رضا ملکی

استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

maleki@mohme.gov.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر راضیه منتظرالفرج

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

montazer@ssu.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر محمود موسی زاده

استادیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران

mmoosazadeh1351@gmail.com
Google Scholar
Scopus


دکتر محمد رضا میر جلیلی

دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

mirjalili@ssu.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر امیر اشکان نصیری پور

دانشیار، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

nasiripour@srbiau.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر محمود نکویی مقدم

استاد، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران

mahmood.nekoeimoghadam@gmail.com
Scopus


دکتر لیلا والی

استادیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران

vali1386@gmail.com
Google Scholar
Scopus


دکتر سودابه وطن خواه

استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

s-vatankhah@iums.ac.ir
Google Scholar
Scopus


دکتر علی وفایی نجار

استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران

vafaeea@mums.ac.ir
Scopus


دکتر محمد رضا وفایی نسب

دانشیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

rzvafaee@yahoo.com
Google Scholar
Scopus


دکتر شقایق وحدت

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

sh_vahdat@azad.ac.ir
Google Scholar
ScopusCAPTCHA code
دفعات مشاهده: 1945 بار   |   دفعات چاپ: 298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Management Strategies in Health System

Designed & Developed by : Yektaweb