مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت- بانک ها و نمایه ها
این فصلنامه در پایگاه های ذیل نمایه شده است:

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت:
http://mshsj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.114.19.fa
برگشت به اصل مطلب