مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت- فرمت مقاله
فرمت مقاله طبق راهنمای نگارش مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسنده(گان) محترم می توانند بعد از مطالعه راهنمای نگارش مجله، مقاله خود را طبق فرمت مجله در فایل فرمت مقاله وارد نموده و برای وبگاه مجله ارسال نمایند.

فرمت مقاله

نشانی مطلب در وبگاه مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت:
http://mshsj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.117.18.fa
برگشت به اصل مطلب