مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت- اخبار نشریه
درج، بکارگیری و نمایش ORCID

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۳ | 
احتراماً پیرو نامه شماره 700/34/د مورخ 1397/1/14 و نیز مطابق ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با هدف فراهم سازی امکان شناسایی، تمایز و یکتا سازی اسامی نویسندگان مقالات از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگان  ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی شده است. مجلات مذکور بایستی همانند دیگر مجلات معتبر جهانی هنگام دریافت مقاله، شناسه ORCID هر نویسنده را اخذ نموده و پس از انتشار مقاله در نسخه مربوطه در وب سایت مجله نمایش دهند. اجرای این ابلاغیه برای تمای شماره‌های منتشر شده مجلات فارسی از ابتدای سال 1397 و زمان متناظر آن برای مجلات انگلیسی الزامی است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت:
http://mshsj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.118.28.fa
برگشت به اصل مطلب