مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
    

 عنوان فصلنامه به انگلیسی:  Management Strategies in Health System
   عنوان فصلنامه به اختصار:                           Manage Strat  Health Syst
 دوره انتشار: فصلنامه   اولین انتشار: پاییز 1395 
 شماره شاپا (نسخه آنلاین)(e ISSN): 1563-2538   شماره شاپا (نسخه چاپی)(p ISSN): 6879-2476
 زبان: فارسی با چکیده انگلیسی   صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مدیر مسئول: محمد امین بهرامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
رزومه 
ایمیل:
  aminbahrami1359gmail.com


سردبیر:  حسین عامری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد  
رزومه
ایمیل:  hamery7yahoo.com


مدیر اجرایی: سمانه انتظاریان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
ایمیل:
s.entezarianssu.ac.ir


کارشناسراضیه احمدی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
ایمیل: razieh1001gmail.comویراستار لاتین: سعیده شکیبایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
ایمیل:
shakibaei.translategmail.com


صفحه آرا: فاطمه دشتی رحمت آبادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
ایمیل:
fateme.dashti63gmail.comناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
شماره مجوز کمیسیون نشریات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:  شماره  2553
شماره مجوز انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:  شماره ثبت 77263
این فصلنامه از پاییز سال  1395 به‌صورت پیوسته منتشر می گردد.
آدرس وبگاه:mshsj.ssu.ac.ir
پست الکترونیک مجله:editormshsjssu.ac.ir  /editormshsjgmail.com
آدرس پستی: یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
کدپستی: 8915173160 

نشانی مطلب در وبگاه مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت:
http://mshsj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب