مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت- اطلاعات تماس
تماس با دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سردبیر: دکتر حسین عامری (استادیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد)      ایمیل: hamery7yahoo.com 

مدیر اجرایی: سمانه انتظاریان اردکانی     ایمیل: s.entezarianssu.ac.ir

نشانی دفتر مجله:

یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله راهبرد های مدیریت در نظام سلامت        

تلفن: 38209142- 035

  پست الکترونیک مجله:    editorMSHSJssu.ac.ir  

 آدرس وبگاه مجله: mshsj.ssu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت:
http://mshsj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب