دوره 6، شماره 1 - ( 1400 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 63-54 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، mojtabaeianm971@mums.ac.ir
چکیده:   (1189 مشاهده)
زمینه و هدف: بسیاری از سازمان‌ها معتقدند که مشارکت پزشک در کیفیت و ایمنی خدمات سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما چگونگی تعریف، اندازه­گیری و بهبود آن را به درستی بیان نکرده­اند، بنابراین از آنجا که بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و نوع مشارکت پزشکان در این امر بسیار ضروری می­باشد، لذا این مطالعه با هدف روانسنجی پرسشنامه چالش‌های مشارکت پزشکان در برنامه‌های اعتباربخشی انجام شد.
روش پژوهش: در مطالعه مقطعی حاضر در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابزار، پرسشنامه محققساخت بررسی چالش‌های مشارکت پزشکان در فعالیت‌های اعتباربخشی بود که به منظور سنجش روایی صوری و محتوایی، بین 5 نفر از متخصصین رشته مدیریت و اقتصاد سلامت و 8 نفر از دانشجویان پزشکی توزیع و نظرات آن‌ها اعمال شد و شاخص نسبت روایی محتوی و شاخص روایی محتوی نیز محاسبه گردید. جهت سنجش همسانی درونی ابزار، پـس از توزیـع پرسشـنامه بـین 14 نفـر از پزشکان، ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. برای ثبات یا تکرارپذیری ابزار از آزمون مجدد و ضریب همبستگی اسـتفاده شـد که با توزیع پرسشنامه‌ها بین 14 نفر از افراد دارای شرایط ورود بـه مطالعه، در 2 نوبت و در فاصله زمـانی 2 هفتـه، ضـریب همبسـتگی ســنجیده شـد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار 21 SPSS استفاده گردید.
یافته­ها: پرسشنامه اولیه شامل 61 سوال بود که بعد از روانسنجی صوری و محتوایی به 38 سوال تقلیـل یافـت. پرسشـنامه دارای 12 زیر مفهوم بود. ضـریب آلفـای کرونباخ پرسشنامه، 0/83 و ضریب همبستگی درون گروهی در 2 بار اندازه­گیری به فاصله 2 هفته، 0/94 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: پرسشنامه حاضر اولین و تنها ابزار اختصاصی معتبر و پایا در حیطه چالش‌های مشارکت پزشکان در فعالیت­های اعتباربخشی در ایران است که می‌تواند برای سنجش و اولویت بندی چالش‌ها در هر مرکز بهداشتی و درمانی استفاده شود و در راستای بهبود کیفیت خدمات سلامت ارائه شده از سوی پزشکان به‌کار گرفته شود.
 
 
متن کامل [PDF 868 kb]   (426 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (175 مشاهده)  

 


موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/10/14 | انتشار: 1400/4/2

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.