مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت- مراحل ارسال تا انتشار مقاله
مراحل ارسال تا انتشار مقاله در فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت:
http://mshsj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.116.17.fa
برگشت به اصل مطلب