مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت با هدف نشر و به اشتراک گذاری آخرین یافته‌های پژوهشی در زمینه مدیریت سلامت، اقتصاد سلامت و سیاستگذاری در سلامت، به منظور گسترش به کارگیری این علوم در بهبود نظام سلامت منتشر میشود. همچنین این نشریه تلاش می کند که سطح علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزه سلامت را از طریق انتشار به موقع دستاوردهای پژوهشی ارتقا دهد.

مقالات مورد قبول جهت چاپ در این مجله شامل موارد زیر می باشند:

 • مقالات پژوهشی/ اصیل 
 • مقالات مروری 
 • مرور (معرفی) کتاب
 • نامه به سردبیر
فصلنامه راهبرد‌های مدیریت در نظام سلامت مقالات در حوزه‌های زیر را پذیرش و منتشر می کند:
 • مدیریت مؤسسات مراقبت سلامت
 • سیاستگذاری و تحلیل سیاست‌های سلامت
 • اقتصاد سلامت
 • مدیریت منابع سلامت
 • ارزشیابی و اعتبار بخشی مؤسسات مراقبت سلامت
 • سلامت و توسعه
 • ارزیابی فناوری سلامت
 • آینده پژوهی در سلامت
 • بازاریابی مراقبت‌های سلامت
 • مدیریت سلامت در بلایا و فوریت‌ها
 • گزارش مورد مدیریتی در حوزه سلامت
 • مطالعات تطبیقی در حوزه سلامت

مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، مقالات در حوزه های فوق را به زبان فارسی (متن کامل) و با چکیده انگلیسی منتشر می نماید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت:
http://mshsj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب