Journal archive for Google Scholar Robot!

Management Strategies in Health System

مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامتVolume 8, Number 4 (2024-2)


Pathology of the Research Sector in Iran's Health System with a Focus on Future
آسیب‌‌شناسی بخش پژوهش نظام سلامت ایران با نگاهی به آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Organizational Happiness and Quality of Work Life in Teaching Hospitals of Yazd in 2023
بررسی رابطه شادی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد در سال 1401
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management and Leadership Requirements in Hospital Service Supply Chain: A Mixed Method Study
الزامات مدیریت و رهبری در زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی: یک مطالعه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Number of Department Secretaries Needed in in Hazrat Zainab Hospital Based on Workload Indicator of Staffing Needs in 2023
برآورد تعداد موردنیاز نیروی منشی بخش در بیمارستان حضرت زینب (س) بر اساس شاخص حجم کار در سال 1401
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost and Income Estimation of Burn Intensive Care Units: A Case Study in the Armed Forces Hospital
برآورد هزینه‌ها و درآمدهای بخش مراقبت‌های ویژه سوختگی: مطالعه موردی بیمارستان نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Nursing Work Teams: A Cross-Sectional Study in Teaching Hospitals Affiliated with Shiraz University of Medical Sciences
عوامل مؤثر بر اثربخشی تیم‌های کاری پرستاری: یک مطالعه مقطعی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Donors’ Participation the Health System: A Double-Edged Sword
مشارکت خیرین در نظام سلامت: یک شمشیر دولبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2023-12)


Analysis of Exposure of Households to Catastrophic Expenditures of Oral and Dental Health Care in Ahvaz City
تحلیل مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validation of the Leadership Competency Scale in Medicine
طراحی و اعتبارسنجی مقیاس شایستگی‌های رهبری در پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Competencies of Managers with the Combined Method of Dimtel and Network Analysis (Case study: Public Hospitals of Yazd Province)
رتبه بندی شایستگی‌های مدیران با روش ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه (مورد مطالعه: بیمارستان‌های دولتی استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Brand Citizenship Behavior Development Model in Medical Tourism Employees
اعتبارسنجی مدل توسعه رفتار شهروندی برند در کارکنان گردشگری پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Future Study of Government Funding in the Healthcare Supply Chain: A Scenario Analysis Approach
آینده‌پژوهی تأمین مالی دولتی در زنجیره تأمین بهداشت و درمان: رویکرد تحلیل سناریو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Prioritizing Failure Factors of the Implementation of Health System Policies Using Failure Modes and Effects Analysis, Their Effects, and Analytical Hierarchy Process
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل شکست اجرای خط‌مشی‌های نظام سلامت با استفاده از تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن و روش تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Asymmetric Effects of Exchange Rate Shocks on Urban Household Health Expenditures in Iran
اثرات نامتقارن شوک‌های نرخ ارز بر هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارهای شهری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Organizational Evolution Model in Hospitals Affiliated with Bushehr University of Medical Sciences
طراحی مدل تکامل‌گرایی سازمانی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2023-9)


Dimensions and Socio-Economic and Environmental Challenges of the COVID-19 Pandemic and Its Impact on Health and Well-Being: A Scoping Review
ابعاد و چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی پاندمی کووید-19 و تأثیر آن بر سلامت و رفاه: یک مرور حیطه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Financial Indicators Required for the Development of a Comprehensive Financial Management System of a Selected Medical Sciences University
شناسایی شاخص‌های مالی مورد نیاز برای طراحی و توسعه سامانه جامع مدیریت امور مالی در یک دانشگاه علوم پزشکی منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Medication and Its Relevant Factors in Students of Yazd Medical Sciences
مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Advantages of Domestic Production of Biosimilar Medicines in Iran
مزایای اقتصادی تولید داخل داروهای بیوسیمیلار در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interactive Effect of Good Governance and Oil Rent on Life Expectancy in Iran
اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت نفت بر امید به زندگی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Evaluation of the Most Important Factors Affecting Non-Native Medical Tourists' Reception of the Historical City of Yazd Using Delphi Technique
بررسی و ارزیابی مهمترین عوامل مؤثر بر استقبال گردشگران درمانی غیربومی از شهر تاریخی یزد با استفاده از تکنیک دلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Performance of Inpatient Wards in Hospitals Affiliated with Birjand University of Medical Sciences Using the Pabon-Lasso Model in the Years before and during the COVID-19 Pandemic
ارزیابی عملکرد بخش‌های بستری بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با استفاده از مدل پابن‌لاسو در سال‌های قبل و حین همه‌گیری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Persian Version of Suhanen et al.'s Individualized Care Scale
اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مراقبت فردی سازی شده سوهانن و همکاران (2005)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2023-6)


Internal and External Anti-corruption Solutions in Healthcare Organizations: A Scoping Review
راهکارهای درون و برون سازمانی مقابله با فساد در سازمان‌های بهداشتی و درمانی: یک مرور حیطه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Impostor Syndrome on Job Involvement with Mediating Role of Structural Empowerment regarding the Employees of Isfahan University of Medical Sciences
تأثیر سندروم خود‌ویرانگری بر مشارکت شغلی با نقش میانجیگری توانمندسازی ساختاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Predictability of Organizational Health by the Eight Dimensions of Organizational Climate; A Case of Study: Kermanshah University of Medical Sciences
ارزیابی میزان پیش‌بینی‌پذیری سلامت سازمانی توسط ابعاد ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ جوّ سازمانی؛ مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Health Providers’ Malpractices in Records Referred to Forensic Medicine Organization in Yazd
علل قصور کادر درمانی در پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Compliance of Saveh Primary Healthcare Centers with World Health Organization's Age-Friendly Standards
ارزیابی میزان مطابقت مراکز مراقبت اولیه سلامت شهرستان ساوه با استانداردهای سالمنددوستی مراکز مراقبت اولیه سازمان جهانی بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Strategy Map for Healthcare Centers with Balanced Scorecard Approach
طراحی نقشه استراتژی مراکز خدمات جامع سلامت با رویکرد کارت امتیازی متوازن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of the Fourth Generation of Accreditation from the Point of View of Managers of Selected Hospitals of Hamadan University of Medical Sciences: A Qualitative Study
آسیب شناسی نسل چهارم اعتباربخشی از دیدگاه مدیران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Medical Sciences Universities in Innovation Ecosystem and Knowledge Based-Economy
نقش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2023-3)


The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Emotional Regulation and Psychological Distress in Patients with Chronic Low Back Pain and COVID-19 Anxiety
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و پریشانی روان‌شناختی در بیماران مبتلابه کمردرد مزمن دارای اضطراب کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Internal and External Integration on Hospital Performance in Context with Supply Chain Value Addition
تأثیر یکپارچگی داخلی و خارجی بر عملکرد بیمارستان با تبیین نقش میانجی ارزش‌افزوده زنجیره تأمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Communication Apprehension Model of Physicians in Public Hospitals of Yazd City
کاوش پدیده ارتباط‌گریزی پزشکان در بیمارستان‌های دولتی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Social Support on the Motivation of Health Workers of Yazd with the Mediating Role of Job Stress
بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر انگیزه کارکنان بخش سلامت و درمان شهر یزد با نقش میانجی استرس شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Promoting and Hindering Factors for Implementation of Medical Tourism Policies: Case Study in Golestan Province
واکاوی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ی اجرای خط‌مشی‌های گردشگری پزشکی؛ موردمطالعه: استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Safety Culture in Educational and Medical Hospitals: A Qualitative Study in Tehran
چالش‌های فرهنگ ایمنی در بیمارستان‌های آموزشی درمانی: یک مطالعه کیفی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational Insentience in the Red Crescent Population: Model Development with a Mixed Methods Approach
بی‌حسی سازمانی در جمعیت هلال‌احمر: توسعه مدل با رویکرد آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Implementing Health Promotion Programs in Hospitals
ضرورت اجرای برنامه‌های ارتقاء سلامت در بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse,OneConcept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2022-12)


Investigating the status of hospitals in Kashan, Aran and Bidgol cities in achieving health promotion standards in 2020
بررسی وضعیت بیمارستان‌های شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در دستیابی به استانداردهای ارتقاء دهنده سلامت در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Misery Index and Patients' Out-of-pocket Payments in Iran's Health System
بررسی رابطه شاخص فلاکت و پرداخت از جیب بیماران در نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Explaining the Model of Job Enrichment with the Emphasis on Employee's Behavioral Dimension in Social Security Organization
طراحی و تبیین مدل غنی‌سازی مشاغل با تأکید بر بعد رفتاری کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Iranian Provinces in Terms of Access to Healthcare Indicators with Emphasis on Yazd Province
رتبه‌بندی استان‌های ایران ازلحاظ دسترسی به شاخص‌های بهداشتی و درمانی: با تأکید بر استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a Model of Work-Family Conflict Management Regarding the Non-Clinical Employees of Iran University of Medical Sciences During COVID-19 Pandemic
ارائه الگوی مدیریت تعارض کار- خانواده کارکنان غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوران کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Entrepreneurial Traits of Graduate Students: A Step towards a Third Generation University
سنجش روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: گامی به‌سوی دانشگاه نسل سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Challenges of Bed Management in Referral Teaching Hospitals in Mashhad
بررسی چالش‌های مدیریت تخت در بیمارستان‌های آموزشی ریفرال شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Inequalities during the COVID-19 Pandemic
نابرابری‌های سلامت در دوران همه‌گیری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2022-9)


Dynamic Network Data Envelopment Analysis Model Usage in Measuring and Ranking the Financial Performance of Social Security Hospitals Based on their Size
کاربست مدل پویای تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای در سنجش و رتبه‌بندی عملکرد مالی بیمارستان‌های تامین اجتماعی براساس اندازه آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-based Cognitive Therapy and Emotion-oriented Therapy on Psychological Well-being in Type 2 Diabetic Patients
مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان هیجان-مدار بر بهزیستی روان‌شناختی بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Primary Healthcare System in Areas Covered by Family Physician Project in Southeastern Iran
ارزیابی نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Knowledge Management Criteria and the Level of Development in Medical Universities
بررسی رابطه معیارهای مدیریت دانش با میزان توسعه یافتگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Translation in Research Centers of Iranian Universities of Medical Sciences: Experience of Kerman University of Medical Sciences
وضعیت ترجمان دانش مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: تجربه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Social Capital and Mental Health in the Provinces of Iran
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان در استان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of COVID-19 Patients for Admission in the Intensive Care Unit in the Context of Hospital Bed Shortages: An Integrated Multi-criteria Decision Making Approach
اولویت‌بندی بیماران کووید-19 جهت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در شرایط کمبود تخت بیمارستانی: یک رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Technical Efficiency of Hospitals during COVID-19 Crisis: A Case Study of Kohgiloyeh and Boyer-Ahmad Hospitals
بررسی کارایی فنی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان کهکیلویه و بویراحمد در بحران کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Basic Health Insurance Stewardship in Line with the Upstream Laws and Policies: Conflicts and Contradictions!!!
تولیت بیمه‌های پایه درمان از منظر قوانین بالادستی: تعارض ها و تناقض ها!!!
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2022-6)


Elaborating the Challenges of Health Insurance Extent of Coverage and Proposing Solutions from Experts Perspectives
تبیین چالش‌های سقف گذاری بیمه سلامت و ارائه راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه صاحبنظران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Loyalty to, Confidence in and Emotional Commitment to Brand Regarding Brand Advocacy in Shiraz Namazi Hospital
تاثیر وفاداری و اطمینان به برند و تعهد عاطفی به آن بر هواداری از برند در بیمارستان نمازی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Perceptual Indicators Regarding Environmental Quality of Medical Centers (Case Study: Selected Wards of One of Yazd's Private Hospitals)
بررسی شاخص‌های ادراکی کیفیت محیطی مراکز درمانی (مطالعه موردی: بخش‌های منتخب یکی از بیمارستان‌های خصوصی یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Model for Antecedents and Outcomes of Behavioral Abnormalities of Human Resources in the Ministry of Health and Medical Education
ارائه الگوی پیشایندها و رهاوردهای ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Relationship between Perception Management and Social Undermining with the Mediating Role of Organizational Trust and Social Capital in West Azerbaijan University of Medical Sciences
مدل‌یابی روابط مدیریت برداشت و سایش اجتماعی با نقش میانجی اعتماد سازمانی و سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان ‌غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Timing and Workmetry of Service Delivery in the Imaging Ward of Shahid Rahnemoun Hospital, in Yazd, in 2021
بررسی زمان سنجی و کار سنجی ارائه خدمات در بخش تصویربرداری بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dark Personality Traits (Machiavellianism, Narcissism and Antisocialism) on Organizational Misconduct by Explaining the Mediating Role of Organizational Mindfulness (A study on the Field of Disaster and Emergency Medical Management - Lorestan's 115 Emergency)
تأثیر صفات تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و ضداجتماعی) بر سوءرفتار سازمانی با تبیین نقش میانجی هوشیاری سازمانی (مطالعهای در حوزه مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی- اورژانس 115 استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Health Expenditures and Human Development Index: A Cross Country Analysis
بررسی رابطه بین هزینه‌های سلامت و شاخص توسعه انسانی: یک مطالعه بین کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2022-3)


Designing a Model for Public Welfare Governance in Iran
طراحی الگوی حکمرانی رفاه عمومی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Price regarding the Domesticly Produced Medicine with the Price of the Similar Generic Medicine in India
مقایسه‌ی قیمت داروهای تولید داخل با قیمت داروهای ژنریک مشابه در کشور هند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Preventive Behaviors of Readmission in Patients with Early Diagnosis of Acute Coronary Syndrome
تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بستری مجدد، در بیماران با تشخیص اولیه سندروم کرونری حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Income Elasticities of Health Expenditures for Income Quintiles and Inequality of Health Expenditures Distribution
برآورد کشش‌های درآمدی مخارج سلامت پنجک‌های درآمدی و نابرابری توزیع مخارج سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process Pattern of Value Co-creation in Healthcare Service Ecosystem
الگوی فرایندی خلق مشترک ارزش در اکوسیستم خدمات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of Direct Medical Costs and Indirect Costs in Patients with Covid-19 Hospitalized in the Intensive Care Unit in Golestan Province
محاسبه هزینه‌های مستقیم پزشکی و هزینه‌های غیرمستقیم در بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بخش مراقبت‌های ویژه دراستان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Implementation of Child Development and Care Program in Isfahan Comprehensive Child Development Center
ارزشیابی اجرای برنامه مراقبت تکامل کودکان در مرکز جامع تکامل کودکان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Pattern for Assessing the Health System Governance in the Islamic Republic of Iran: A Thematic Analysis
الگوی ارزیابی حاکمیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران: تحلیل مضمون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2021-12)


Developing a Medical Tourism Marketing Model by a Meta-Synthesis Method
طراحی الگوی بازاریابی گردشگری پزشکی به روش فراترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Career Development in Nursing: Identifying the Career Anchors of Nurses at Shiraz University of Medical Sciences
توسعه مسیر شغلی پرستاران: شناسایی لنگر‌های شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Factors Affecting Sustainability Reporting of Pharmaceutical Companies: Application of Delphi and Analytic Network Process based on Fuzzy DEMATEL
شناسایی عوامل موثر بر گزارشگری پایداری شرکت‌های داروسازی: کاربرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و دلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Implementing Health Promotion Hospitals' Plan on the Awareness of Cardiac Patients Admitted to Selected Educational Hospitals in Yazd
تأثیر اجرای طرح بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت بر آگاهی بیماران قلبی بستری در بیمارستان‌های منتخب آموزشی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Factors Affecting the Incidence of Medication Errors of Nurses in Teaching Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بروز خطاهای دارویی پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Technical Efficiency of Hospitals affiliated with Shahrekord University of Medical Sciences, Using a Combination Method Data Envelopment Analysis (DEA) – Principle Component Analysis (PCA)
سنجش کارایی فنی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تحلیل پوششی داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Proposed Model for Dental Services Management in Iran
الگوی پیشنهادی مدیریت خدمات دندانپزشکی برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Psychological Disorders in Patients with COVID-19 Syndrome
شیوع اختلالات روانشناختی در بیماران مبتلاء به سندرم کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Gross Domestic Product Forecasts before and after the Covid-19
مقایسه پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2021-9)


Educational Need Assessment of Bachelor's Degree of Healthcare Management Based on the Iran’s National Medical Education Evolution and Innovation Plan
نیازسنجی آموزشی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر بسته‌های طرح تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Status and Income Effects of Admission and Referral of Patients in Need of Vascular Surgery Service in Hospitals of Iran University of Medical Sciences
بررسی وضعیت و اثرات درآمدی پذیرش و اعزام بیماران نیازمند سرویس جراحی عروق در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Iran's Pharmaceutical Policies in the Import of Drugs and Determining the Nature of Imported Drugs Using the ABC-VED Method
ارزیابی سیاستهای دارویی ایران در واردات داروها و تعیین ماهیت داروهای وارداتی با استفاده از روش ABC-VED
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Government's Policy on Controlling the Covid-19 Virus Based on the Game Theory Approach: Closing Jobs or Purchasing Vaccines
سیاستگذاری دولت در کنترل ویروس کووید-19 بر اساس رویکرد تئوری بازی: تعطیلی مشاغل یا خرید واکسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients' Decision Making Preferences and Perceived Participation in Care: A Case Study in Selected Educational Hospitals of Yazd
ترجیحات تصمیم‌گیری و مشارکت ادراک‌شده بیماران در مراقبت: مطالعه موردی در بیمارستان‌های آموزشی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Effectiveness of Compassion-Focused Therapy (CFT) and Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on Psychological Flexibility of HIV Patients in Imam Khomeini Hospital
اثربخشی مقایسه‌ای درمانهای مبتنی بر شفقت با کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انعطاف‌پذیری روانشناختی بیماران مبتلا به HIV بیمارستان امام خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) of Good Governance Components for Health System Policy-Making in the Islamic Republic of Iran
تحلیل سلسله مراتبی فازی مؤلفه‌های حکمرانی خوب برای سیاستگذاری نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity to Keep Taking Health Protocols in People Receiving the Covid-19 Vaccine
لزوم تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در افراد دریافت کننده واکسن کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Economic Impact of COVID-19 on Various Areas of Health
تاثیر اقتصادی کوید-19 بر حوزه های مختلف سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2021-6)


Survey the situation of perceived organizational justice in the Iranian health care system; a systematic review and meta-analysis
بررسی وضعیت عدالت ادراک شده سازمانی در نظام بهداشت و درمان ایران؛ یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometrics of Assessment Tools to Examine the Challenges of Physicians' Participation in Accreditation Programs
روانسنجی ابزار سنجش چالش‌های مشارکت پزشکان در برنامه‌های اعتباربخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Outsourcing Model in the Ministry of Health and Medical Education with Fuzzy Delphi Technique in order to Improve the Quality of Health Services with Emphasis on Hospitals
مدل برونسپاری خدمات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تکنیک دلفی فازی در راستای بهبود کیفیت خدمات سلامت با تاکید بر بیمارستانها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Model for Evaluating Patient Experience in Educational Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences
تدوین الگوی ارزیابی تجربه بیمار در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Model for the Optimal Allocation of Hospital Beds Based on Markov Chain Approach (Case Study: Shiraz-Shahid-Faghihi Hospital)
ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه تخت‌های بیمارستان در چارچوب رویکرد صف مارکوفی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Persian Version of Stewart Patient-Centered Care Scale (2004)
روانسنجی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی بیمار محوری استوارت (2004)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Spiritual Health and Experts` Viewpoints Concerning the Role of the Ministry of Health and Medical Education in Its Excellence in Community
تعریف اجمالی از سلامت معنوی و دیدگاه خبرگان در خصوص نقش وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی در تعالی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management Strategies of Recovery Centers for Coronavirus Patients in Iran
راهبردهای مدیریت نقاهتگاه‌‌های مبتلایان به کروناویروس در ایران: نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2021-3)


Referral Burden and Cost of Outpatient Care of Patients Covered by the Rural Insurance Fund before and after the Implementation of Electronic Referral System in Golestan Province
بار مراجعه و هزینه مراقبت‌های سرپایی بیماران تحت پوشش صندوق بیمه روستایی قبل و بعد از اجرای نظام ارجاع الکترونیک در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment Cost of COVID-19 in Hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences: Time-Driven Activity-Based Costing
بهای تمام شده درمان بیماران بستری مبتلا به کوید-19 در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمانگرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Career Destiny of Healthcare Management Field from the Perspective of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Graduates
سرنوشت شغلی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دیدگاه دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Model for Managing the Food Service Department in Iranian Hospitals
طراحی الگوی مدیریت بخش خدمات غذایی برای بیمارستان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Ranking of the Reasons for not Referring Patients from Level 1 to Level 2 through Electronic Referral System of Golestan Province in 2019
شناسایی و رتبه‌بندی علل عدم مراجعه بیماران از سطح یک به سطح دو در نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characteristics of Competent Managers from the Perspective of Quran and Nahj al-Balaghah
ویژگی‌های مدیران شایسته از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2020-12)


Data-Driven Approaches to Improve the Quality of Clinical Processes: A Systematic Review
بررسی رویکردهای داده‌مبنا برای ارتقاء کیفیت فرآیندهای بالینی: یک مطالعه مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Health and the Degree of Accreditation of Hospitals in Kermanshah University of Medical Sciences
رابطه سلامت سازمانی با درجه اعتبار بخشی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Government Policy Implementation in Iranian Universities of Medical Sciences by Shannon Entropy Approach
عارضه‌یابی اجرای خط‌مشی‌های دولتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران با رویکرد آنتروپی شانون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Health Sector Development on Tourism Development
اثر بهبود شاخص‌‌های بخش سلامت در رونق صنعت گردشگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Green Human Resource Management on Environmental Performance of Red Crescent with Mediating Role of Green Culture Empowering Factors
رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی هلال‌احمر با نقش میانجیگری عوامل توانمندساز فرهنگ سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Health Information Technology Investment on Financial Performance with the Mediating Role of Business Process in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province Hospitals
تأثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی با نقش میانجی فرآیند کسب و کار در بیمارستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cycle of Policy Making, Management and Economics of Health System
چرخه سیاست‌گذاری، مدیریت و اقتصاد نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran's Health Tourism Market during and after the Corona Pandemic: Letter to the editor
بازار گردشگری سلامت ایران در پاندمی‌کرونا و بعد از آن: نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2020-9)


Comparing Iran's Healthcare System Efficiency with OECD Countries Using Data Envelopment Analysis
ارزیابی کارایی نظام سلامت در ایران نسبت به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Induced Demand in Iran's Health System: A Qualitative Study
عوامل مؤثر بر تقاضای القایی در نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability of the Persian version of health-labour questionnaire in Traffic Accident Injured Referring to Hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences
بومی سازی، روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت-کار در تعیین بهره وری از دست رفته مصدومین حوادث ترافیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Executive Challenges of the New Generation of Hospital Accreditation in Iran
شناسایی چالش‌های اجرایی نسل نوین اعتباربخشی بیمارستانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Hospital Service Quality and Informing System in Patients' Willingness to Pay with Mediation of Satisfaction
نقش کیفیت خدمات و سیستم اطلاع رسانی بیمارستان در تمایل به پرداخت بیماران با میانجیگری رضایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Nonlinear Effects of Health Tourism on Iran's Economic Growth: Self-regression approach with distributive intervals
بررسی اثر غیر خطی گردشگری سلامت بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Health Budget during the First to Fifth Socioeconomic Developmental Programs in Iran
بررسی بودجه بخش بهداشت و درمان طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical strategies for Disease Covid-19
راهبردهای پزشکی برای بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2020-6)


Public-Private Partnership in Providing and Promoting Health Services; A critical review
مروری بر مشارکت دولتی-خصوصی در ارائه و ارتقاء خدمات در نظام‌های سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Health Insurance Attributes and Levels: A qualitative study
تعیین ویژگی‌ها و سطوح بیمه سلامت: مطالعه ای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Independence of Centers of Excellence in Medical Sciences: A qualitative study
استقلال قطب‌های علمی علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cost of a Day Bed and Patient Day in the Ear, Nose, and Throat Wards of a Teaching Hospital and a Private Hospital in Yazd City
بهای تمام شده تخت روز و روز بیمار در بخش گوش، حلق و بینی یک بیمارستان آموزشی و یک بیمارستان خصوصی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Durability of Family Physicians in Rafsanjan University of Medical Sciences
بررسی عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر ماندگاری پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Share and Elasticity of Substitution for Public and Private Health Expenditures in Iran
برآورد سهم و کشش جانشینی مخارج سلامت خصوصی و عمومی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Managerial Intelligence of Hospital Managers in Sari City, Iran
در خصوص مقاله "هوش مدیریتی مدیران بیمارستان‌های شهر ساری"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Good Governance and Public Value Management in the Face of COVID-19
حکمرانی خوب و مدیریت ارزش عمومی در برابر بحران کووید‌- 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse,OneConcept
یک آیه،یک برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2020-3)


East Asia's Strategies for Effective Response to COVID-19: Lessons Learned for Iran
راهبردهای کشورهای شرق آسیا در مواجهه مؤثر با کووید-19: درس آموخته هایی برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benefits and Challenges of Policy Options in Rationing the Hospital Radiology Services: A Case Study
بررسی مزایا و چالش‌های گزینه‌های سیاستی جیره بندی خدمات رادیولوژی بیمارستانی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing the Status and Experience of Outsourcing Policy in Healthcare: A review study
تجربه‌های برون‌سپاری در بخش بهداشت و درمان: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Effective Factors related to Implementation of Electronic Health Records in Imam Khomeini Hospital, Tehran
شناسایی عوامل مرتبط با پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Indicators of Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences and Comparing them with Performance Indicators of Ministry of Health and Medical Education
مطالعه شاخص‌های عملکردی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران و مقایسه با استاندارد‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marginalization of Professionalism in Clinical Settings; A qualitative study at Tehran University of Medical Sciences
به حاشیه رانده شدن پروفشنالیسم در محیط‌های بالینی؛ یک مطالعه کیفی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Optimization Algorithms-based Approach to District Health System Population Areas in Iran
ارایه رویکردی مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌سازی به منظور پهنه‌بندی مناطق جمعیتی در سیستم سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Managerial Intelligence of Hospital Managers in Sari, Iran
هوش مدیریتی مدیران بیمارستان‌های شهر ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Positive Economic Consequences of Flood in Spring 2019
پیامدهای مثبت اقتصادی سیلاب بهار 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2019-12)


The Impact of Public-Private Partnerships on Hospital Performance: A review study
تأثیر مشارکت بخش دولتی و خصوصی بر عملکرد بیمارستان‌ها: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction to Policy Delphi; A tool for discovering the opposing views on health policy issues
مقدمه‌ای بر دلفی سیاستی: ابزاری برای کشف دیدگاه‌های مخالف در موضوعات سیاستگذاری سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors of the Entrepreneurship Development in Isfahan University of Medical Sciences: A qualitative study
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Counteracting Online Health Misinformation: A Qualitative Study
راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Translation Status in Shiraz University of Medical Sciences
وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Adoption Rate of Isfahan University of Medical Sciences with Components of the Learning Organization from the Perspective of Senior and Middle University Managers
بررسی میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران ارشد و میانی این دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical Efficiency Evaluation of Ardabil Hospitals Affiliated to University of Medical Sciences using Artificial Neural Network Method
ارزیابی کارایی فنی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis over the Impact of Fiscal Decentralization on the Mortality Rate in Iranian Provinces
تحلیل فضایی تأثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ مرگ ‌و میر در استان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2019-9)


Identifying the Succession Dimensions and Formulating the Health Network Managers' Selection Components
شناسایی ابعاد جانشین پروری و تدوین مؤلفه‌های انتخاب مدیران شبکه‌های بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Emergency Department Queue System Performance: Simulation Approach Based on Experiment Design
تحلیل عملکرد سیستم صف بخش اورژانس: رویکرد شبیه سازی مبتنی بر طراحی آزمایش ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achievements and Challenges in Implementing Urban Family Physician Program in Iran: Viewpoint of Managers and Executives
دستاوردها و چالش های اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در ایران: دیدگاه مدیران و مجریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Quality of Work Life and Productivity of Health Information Management Staff in Educational Hospitals of Isfahan
رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for Effective Implementation of Health Policy in Iran
ارائه الگوی اجرای مؤثر سیاست‌های نظام سلامت کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Organizational Structure on the Entrepreneurial Spirit of the Staff Working in Vice-Chancellor for Treatment of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان ستاد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Effective Management Factors in the Pattern of Regulation and Supervision of Social Insurance Funds of Iran
مدلسازی عوامل مدیریتی مؤثر در الگوی مقررات گذاری و نظارت بر صندوق‌های بیمه اجتماعی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Cost of Pre-Hospital Emergency Missions based on the Activity-based Costing Model and its Comparison with the Cost of Private Emergency Pre-Hospital Emergency Services in Mashhad in 2016
بررسی هزینه تمام شده مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی دولتی بر اساس مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با هزینه مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی خصوصی شهر مشهد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2019-6)


Behavioral Factors Influencing on Designing Network Governance Model in Health Care Domain: A systematic literature review
عوامل رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه در حوزه مراقبت‌های سلامت: یک مرور نظام‌مند کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment Chronicle: a Tool for Assessing Health Service Utilization among Insured Individuals
وقایع نگار درمان: ابزاری برای بررسی بهره مندی بیمه شدگان از خدمات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Patients' Health Literacy and Physician-Patient Interaction: A Case Study in Shahid Faghihi Hospital, Shiraz, 2019
ارتباط سطح سواد سلامت بیماران و تعامل پزشک- بیمار: مطالعه موردی در بیمارستان شهید فقیهی شیراز، 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aging on Health Expenditure and Gross Domestic Product in Selected Countries by A Dynamic Panel Approach
بررسی تأثیر سالمندی بر مخارج سلامت و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب با مدل رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Organizational Resources, Organizational Capabilities, and Learning Orientation on Marketing Mix in Yazd Hospitals
تعیین رابطه منابع سازمانی، قابلیت‌های سازمانی و یادگیری محوری بر آمیخته بازاریابی در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inequality Assessment of Hospital Resources Distribution in West Azarbaijan Province Using Economic Indicators, Before-After Health System Reform plan
ارزیابی نابرابری توزیع منابع بیمارستانی در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی، قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Health and Psychological Empowerment of the Librarians in the State Universities of Yazd (2016)
بررسی رابطه بین سلامت و توانمندسازی روانشناختی کتابداران دانشگاه‌های دولتی استان یزد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utility Estimation of Health Status of Cancer Patients by Mapping for Cost-Utility Analysis
برآورد ارزش مطلوبیت وضعیت‌های سلامت سرطان با روش ترسیم برای تجزیه و تحلیل هزینه- مطلوبیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2019-3)


Survey Interaction Effects between the Factors Influencing on the Physicians' Decision and their Demographic Characteristics to cooperate in the Family Physician Plan by Using Discrete Choice Experiment
بررسی آثار متقابل بین مؤلفه‌های اثرگذار بر تصمیم پزشکان جهت مشارکت در طرح پزشک خانواده و ویژگی‌های دموگرافیک آن‌ها با استفاده از آزمون انتخاب گسسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Self-Acceptance, Role Overload, and Organizational Justice with Burnout in Woman Nurses
رابطه بین خویشتن پذیری، گرانباری نقش و عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی در پرستاران زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of a Decision Support System to Diagnose and Predict Heart Disease using Artificial Neural Network; a case study (Ayatollah Golpayegani Hospital in Qom)
طراحی سیستم تصمیم یار جهت تشخیص و پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی (بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Validation of Direct-to-Physician Pharmaceutical Marketing Tool
طراحی و تدوین ابزار بررسی وضعیت بازاریابی دارویی متمرکز بر پزشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Factors Affecting Out-of-Pocket in Hospitals Affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences
بررسی عوامل مؤثر بر پرداخت از جیب بیماران در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Evolution Plan on the Performance Indicators in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences Using the Pabon Lasso Model
تأثیر برنامه تحول سلامت بر شاخص‌های عملکردی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از مدل پابن لاسو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Utilization of Outpatient Health Services among the Elderlies in Yazd in 2018
وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت سرپایی در سالمندان شهر یزد در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Assessment of Health Care Centers in South Tehran Health Network
ارزیابی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت جنوب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2018-12)


Policy-making for Rationing in the Healthcare System: A review to provide suggestions for Iran
سیاست گذاری برای جیره بندی در نظام سلامت: مطالعه مروری و ارائه پیشنهاد برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Physician-Nurses Interaction with Patient Safety Incidents in Amir-Al-Momenin Hospital in Tehran
بررسی رابطه بین تعامل پزشک- پرستار و حوادث ایمنی بیمار در بیمارستان امیرالمؤمنین تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients and Utilization Rate of Health Services in Selected Hospitals of Qom, 2017
رابطه برخی از عوامل مرتبط با بیمار و میزان استفاده از خدمات سلامت در بیمارستان‌های منتخب شهر قم، 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges in Implementation of Health Care Reform in the Area of Treatment Qom City
تبیین چالش‌های اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Individual and Organizational Factors Influencing the Creativity and Innovation of Hospital Managers in Karaj City
عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت و نوآوری مدیران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenges of Strategic Planning in Tehran Province Hospitals
چالش‌های برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان‌های استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Analysis of Maternal Health Program Evaluation System for Providing Improvement Strategies using Internal-External Environment Assessment Technique in Iran
تحلیل استراتژیک سیستم ارزشیابی برنامه سلامت مادران در ایران و ارائه استراتژی‌های ارتقایی با استفاده از تکنیک ارزیابی محیط داخلی و خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Equity in Health Financing with an Emphasis on Catastrophic Health Expenditure
عدالت در تأمین مالی خدمات سلامت با تأکید بر شاخص هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2018-9)


Entrepreneurship Behavior of the Faculty Members in Qazvin University of Medical Sciences and its Effective Factors
رفتار کار آفرینی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل ساختاری مؤثر برآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency and Causes of Dispatching High-Risk Pregnant Mothers from the Medical Centers to the Delivery Department of Yazd Shahid Sadoughi Hospital in 2011– 2015
بررسی فراوانی و علل اعزام مادران باردار پرخطر از مراکز درمانی به بخش زایمان بیمارستان شهید صدوقی یزد از سال 1390 تا 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Time Management and the Academic Achievement Motivation in Students: A Case Study among the Students of the Public Health School in Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016
بررسی ارتباط مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان: مطالعه موردی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۵
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotional Intelligence and Managers' Conflict Management Strategies in Selected Hospitals of Karaj
رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Internal Marketing and Employee-driven Work Systems on Job Satisfaction with regard to the Job Attractiveness at the Educational-Health Centers
رابطه بازارگرایی داخلی، سیستم‌های کاری کارمند محور و رضایت شغلی با توجه به جذابیت در کار در مرکز آموزشی- درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Delay Causes in Patients' Discharge in Educational Hospitals of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences from Nurses and Physicians' Perspective, 2016
بررسی علل تأخیر در ترخیص بیماران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از دیدگاه پزشکان و پرستاران در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obstacles and Facilitators of Preventive Programs and Strategies for Medical Errors
موانع و تسهیل کننده‌های برنامه‌ها و راهبردهای پیشگیرانه از خطاهای پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Marketing in Health-related Settings with an Emphasis on the Role of Knowledge Brokers
بازاریابی اجتماعی در محیط‌های سلامت محور با تأکید بر نقش واسطه‌گران دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2018-6)


Investigating the Challenges Affecting the Health System Development Plan from the Viewpoint of the Managers and Employees of Tehran Province Hospitals
چالش‌های اثرگذار بر طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه کارمندان و مدیران بیمارستان‌های استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Affective-collective Investment with Psychological Wellbeing due to the Role of Affective Capital among Nurses
رابطه سرمایه گذاری جمعی عاطفی با بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش سرمایه عاطفی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Culture and Employees’ Creativity in Qazvin City Hospitals
رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در بیمارستان‌های شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Stool Sampling Behavior for Cholera Diagnosis of Clients to Health Homes among Health Workers in Taft City Based on the Health Belief Model
تعیین کننده‌های رفتار نمونه گیری مدفوع برای تشخیص وبا از مراجعین به خانه‌های بهداشت در بهورزان شهرستان تفت بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Patient's Safety and Nurses' Team Working in Surgical and Intensive Care Units in Gilan Province Selected Hospitals
رابطه بین کارگروهی پرستاران و ایمنی بیمار در بخش‌های مراقبت ویژه و جراحی بیمارستان‌های منتخب استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Hospital Information System Performance Key Indicators for Benchmarking; A Qualitative Study
شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستان برای بهینه کاوی؛ یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Access Status to Healthcare Centers with the Spatial Justice Approach (A Case Study: District 7 of Tehran)
بررسی وضعیت دسترسی به مراکز خدمات رسانی درمانی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: منطقه 7 تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sustainable Improvement of Health System Functions through Health System Strengthening Approach
بهبود پایدار کاردکردهای نظام سلامت از طریق رویکرد توانمندسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2018-3)


Students’ Approaches to Learning and its Relationship with their Academic Engagement and Qualitative Performance
رویکردهای یادگیری دانشجویان و ارتباط آن با درگیری تحصیلی و عملکرد کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Improvement Opportunities in Emergency Department Processes Using Value-stream Mapping: A Case Study
شناسایی فرصت‌های بهبود و ارتقاء فرآیندهای اورژانس با استفاده از نقشه برداری جریان ارزش: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effectiveness of the Health Services Relative Value Implementation on Out of Pocket Payment of Insured People Covered by the Health Insurance Organization in Selected Hospitals of Bushehr Province in 2014
بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل ارزش نسبی خدمات سلامت بر پرداخت از جیب بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت در بیمارستان‌های منتخب استان بوشهر، 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Viewpoints of Medical Students in Acquiring Management, Educational and Individual Skills after Passing the Community Medicine Courses
دیدگاه دانشجویان پزشکی در کسب مهارت‌های مدیریتی، آموزشی و فردی پس از طی دوره کارورزی پزشکی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effective Factors on the Effectiveness of Expert Communities of Educational Hospitals with an Interpretative-Fuzzy Structural Modeling Combined Approach: A Case Study
ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی انجمن‌های خبرگی بیمارستان‌های آموزشی با رویکرد ترکیبی مدل‌سازی ساختاری تفسیری- فازی: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Average Waiting Time for an Emergency Medicine Specialist Visit in an Emergency Department: A Case Study
بررسی میانگین زمان انتظار ویزیت متخصص طب اورژانس در بخش اورژانس: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Authentic Leadership: New Approach for Intelligent Hospital
رهبری اصیل رویکردی جدید جهت هوشمند سازی بیمارستانها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Functioning of Strategic Management in the Control of Endemic Parasitic Diseases in Iran (Case: fascioliasis)
کارکرد مدیریت راهبردی در کنترل بیماری‌های انگلی اندمیک در ایران (مورد: فاسیولیازیس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2017-12)


The Relationship of Organizational Citizenship Behavior with Job Satisfaction and Organizational Commitment of Nurses among Public Hospitals of Tehran University of Medical Sciences
ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Organizational Agility on Employees' Empowerment Characteristics Regarding the Role of Forgetting and Organizational Silence (Case Study: Shafa Hospital Personnel of Khorramabad)
تأثیر چابکی سازمانی بر ویژگی‌های توانمند شناختی کارکنان با توجه به نقش فراموشی و سکوت سازمانی (مورد مطالعه: پرسنل بیمارستان شفا شهر خرم‌آباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Development Degree of Cities in Khorasan Razavi Province based on Accessibility index for health services
سنجش درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی– درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Hospital Accreditation Model: A Qualitative Study
طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستانی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Needs Assessment on Management and Health Economics from the Perspective of the Health Network Administrators and Experts: A Comprehensive Needs Assessment Study
تعیین نیاز‌های پژوهشی مدیریت و اقتصاد سلامت از دیدگاه مدیران شبکه و کارشناسان ستادی: یک مطالعه جامع نیازسنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Schools Health Activities and Programs in the Field of Healthy Diet and Nutrition in Tabriz City in 2017
ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌های سلامت مدارس در حوزه رژیم غذایی و تغذیه سالم در شهر تبریز در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Strategy Map with Balanced Scorecard Approach (A Case Study in Montaserieh Hospital)
تدوین نقشه استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی در بیمارستان منتصریه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Organizational and Psychological Factors Affecting the Development and Improvement of Faculty Members' Job Performance
بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی مؤثر بر توسعه و بهسازی عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One Verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2017-9)


Ranking of the Causes of Medication Errors in the Viewpoints of Nurses in Selected Hospitals Affiliated With Yazd University of Medical Sciences, Iran
رتبه بندی علل بروز خطای دارویی از دیدگاه پرستاران بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship of Study and Learning Strategies with the Level of Test Anxiety among Students of Yazd University of Medical Sciences in 2016
بررسی رابطه راهبردهای مطالعه و یادگیری با اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infrastructures and Necessary Actions Parallel to Reforms of Medical Service Tariffs to Improve Health System Performance in Iran: A Qualitative Study
زیرساخت‌ها و اقدامات لازم به موازات اصلاح تعرفه‌های خدمات پزشکی برای بهبود عملکرد نظام سلامت ایران؛ یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standard Evaluation of Green Hospital in Medical Centers of North Khorasan University of Medical Sciences in 2016
ارزیابی استانداردهای بیمارستان سبز در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distributive Leadership Style: A New Approach for Spontaneous Behaviors in Hospitals
رهبری توزیعی، رویکردی جدید برای رفتارهای خود جوش در بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Customer Relationship Management Model in Hospital
طراحی الگوی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shiraz Medical Tourism Industry: Development Strategies
صنعت گردشگری پزشکی شهر شیراز: راهکار‌های‌توسعه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Entrepreneurship Status of Healthcare Management Students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
بررسی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One Verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2017-6)


Demographic Predictors of Job Satisfaction among Nurses
پیش بینی کننده های جمعیت شناختی رضایت شغلی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Priorities of Research in Health Management, Economic, and Policy Fields: A Qualitative Study in Iran
اولویت‌های پژوهشی رشته مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت: مطالعه کیفی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Gender Inequality Index and Indicators Related to Children in Countries with Different Income Levels: An Ecologic Study
ارتباط نابرابری جنسیتی و شاخص‌های مربوط به کودکان در کشورهای با سطوح درآمد مختلف: یک مطالعه اکولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Discharge Against Medical Advices: A Case-Control Study in a Treatment-Teaching Hospital
تحلیل عوامل مؤثر بر ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی: مطالعه مورد- شاهدی در یک بیمارستان آموزشی- درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Efficiency of Intensive Care Unit Departments in Hospitals Affiliated with Yazd University of Medical Sciences Using Data Envelopment Analysis
ارزیابی کارایی بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Selected Health, Environment, and Economics Indicators on Health Expenditure in Developed and Developing Countries
تأثیر شاخص‌های منتخب بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی بر مخارج سلامت در کشور‌های توسعه یافته و درحال توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Leadership Style with Job Satisfaction and Happiness among the Staff of Petroleum Industry Health Organization
همبستگی سبک‌های رهبری با رضایت شغلی و میزان شادکامی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Disorders and Problems caused by Shift Work in Selected Nurses of Public-Educational Hospital of Shiraz University of Medical Sciences, 2015
بررسی اختلالات و مشکلات ناشی از نوبت کاری در پرستاران بیمارستان‌های منتخب عمومی- آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One Verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2017-3)


The Relation between Perceived Organizational Justice and Job Satisfaction among the Staff of Birjand University of Medical Sciences
ارتباط عدالت ادراک شده سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Family Functions of Families with and without Mentally Retarded Children
مقایسه عملکرد خانواده های دارای فرزند کم توان ذهنی با خانواده های دارای فرزند سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Situation of Organizational Culture and its Relationship with Organizational Commitment and Entrepreneurial Potential in Selected Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in 2015-2016
وضعیت فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با تعهد و پتانسیل کارآفرینی سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1395-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Mental Health and Quality of Working Life among Clinical Staff of Selected Hospitals of Medical Sciences, Yazd
کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با سلامت روان پرسنل بالینی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Waste Management in Selected Hospitals of Isfahan in 2014
وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patterns of Physician-Patient Relationship: A Case Study in Shahid Sadoughi Hospital
الگوهای ارتباطی پزشک و بیمار: مطالعه موردی در بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Clinical Governance in Risk Management: A Qualitative Study of Teaching Hospitals
چالش‌های استقرار حیطه مدیریت خطر حاکمیت بالینی: مطالعه کیفی در بیمارستان‌های دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Energy Consumption and Hospital Functional Indicators in Teaching Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences: 2009-2011
ارتباط میزان مصرف انرژی با شاخص‌های عملکردی در بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 90-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One Verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2016-12)


Relationship between Organizational Learning and Organizational Agility in Teaching Hospitals of Yazd
بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Medical Errors in Voluntary Reporting System in Hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences in 2014
بررسی عوامل وقوع خطاهای پزشکی در نظام گزارش داوطلبانه در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Marketing Components Affecting Health Care Services in Hospitals
مطالعه مؤلفه‌های بازاریابی مؤثر بر نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Health Care System Reform Plan from the Perspective of University Hospitals Executives in Yazd Province in 2015
بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان‌های دانشگاهی استان یزد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Organizational Commitment of Nurses and the Quality of Hospital Services at Women's Hospital of Tehran
همبستگی تعهد سازمانی پرستاران و کیفیت خدمات بستری در مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computing Cost Price for Cataract Surgery by Activity Based Costing (ABC) Method at Hazrat-E-Zahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, 2014
تخمین قیمت تمام شده عمل جراحی کاتاراکت در بیمارستان حضرت زهرا (س) منطقه زینبیه اصفهان با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت -1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Participative Management and Resistance to Change from the Perspective of Administrators at Educational Hospitals in Yazd, 2013
ارتباط مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر از دیدگاه مدیران بیمارستان‌های آموزشی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Clinic Care and Home Care Regarding Costs of Treatment for Children with Cerebral Palsy
مقایسه هزینه‌های درمانی کودکان مبتلا به فلج مغزی در دو روش مراقبت در منزل و مراکز درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One Verse, One Concept
یک آیه، یک برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles